Online Login Area
User Name:
 Password:
AuthorReviewerEditor
  
Download Area
Related Link


Preface to “Sichuan—Tibet Railway Engineering and Environment”-- [186]

Call for Papers–“Sichuan—Tibet Railway Engineering and Environment”-- [146]

Hot Spot Stress Analysis of CFST Joints Considering Steel-Concrete Contact Characteristics--WEI Xing, WU Chentai, XIAO Lin, LI Jun [219]

Regulation Performance of Debris Flow by “Step+ Baffle” Drainage Channel--LI Shuai, CHEN Xiaoqing, CHEN Jiangang, YOU Yong, CHEN Huayong, ZHAO Wanyu [214]

Influence of Reinforcement Measures on Deformation Damage Index of High-Arch Dam Based on Endurance Time Analysis Model--XU Qiang, ZHANG Tianran, CHEN Jianyun, SHAHID Muhammad, LI Jing [251]

Experimental Study on the Improvement of the Particle Gradation of the Yellow River Silt Based on MICP Technology--YUE Jianwei, HUANG Xuanjia, XING Xuanxuan, ZHAO Limin, KONG Qingmei, YANG Xue, ZHU Yaodong, ZHANG Jianwei [170]

Evaluation Model of Water Resources Carrying Capacity Based on Set Pair Potential and Partial Connection Number--YANG Yafeng, WANG Hongrui, ZHAO Weijing, YAN Jiawei [150]

Analytical Solutions for Nonlinear Consolidation of Aquitard Induced by the Dropping of Groundwater Table--LI Chuanxun, JIANG Liuhui [121]

Horizontal Bearing Characteristics of Pile Foundation Considering the Influence of Temperature and Freeze-thaw Cycles--YIN Pingbao, YANG Kaibo, YANG Zhaohui, HE Wei, YU Wei [277]

Analytical Model of Shear Bearing Capacity of Concrete-encased CFST Composite Columns--KE Xiaojun, DING Wen [181]

Seismic Behavior of Plate-Fiber Reinforced Concrete Composite Double Coupling Beams--TIAN Jianbo, WANG Mengmeng, ZHANG Junfa, SHEN Dandan, LIU Yunhe, SHI Qingxuan [208]

Intra-day Optimal Operation Strategy of Hydro-PV Hybrid System--ZHU Yanmei, HUANG Weibin, CHEN Shijun, MA Guangwen, HAN Xiaoyan [117]Search by Issue
Volume:
 Issue:

Search by Keywords
Search by
Keywords:
From To


You are No.8281302 Visitors
Sponsor: Sichuan University Address:No.24 South Section 1, Yihuan Road, Chengdu 610065, China ;